[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ::ยินดีต้อนรับ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เลขที่ 188 หมู่2 ถ.เอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับเรา
กฏหมายและระเบียบ
ขั้นตอนขอรับการบริการ
ลิงค์แนะนำ


Facebook
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

คลังรูปภาพ
S_6306216214957.jpg
 
Image_b382e47.jpg
 
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : บริการ
เรื่อง : การแจ้งที่พักคนต่างด้าว24ชม.
โดย : admin
เข้าชม : 3730
ปักหมุดและแบ่งปัน
     
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า”เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย”ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้า เมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดในการแจ้ง ที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระรราชบัญญัติโรงแรมฯและ เกรสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ หรือเจ้าของบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้เช่าประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30 ในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมงนั้น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้
 • นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ
 • แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
 • แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)

วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้งนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง ที่ช่องบริการแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30) ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

วิธีที่ 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน1. กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย
2. ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
3. นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งตามที่อยู่ ดังนี้
งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว
เลขที่ 188 หมู่2 ถ.เอเซีย ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

วิธีที่ 3 แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร) มาติดต่อ ณ งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว เพื่อมาสมัครลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ต และรับคู่มือการปฏิบัติ โดยเตรียมแผ่น CD-R ซึ่งมีความจุอย่างน้อย 700 MB มาด้วยสำหรับบันทึกโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. สามารถ Download แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.immigration.go.th หรือติดต่อขอรับได้ที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนแจ้งที่พักทางอินเตอร์เน็ต

 1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทโดยรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนในการลงทะเบียนรับแจ้งที่พักทาง Internet
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 4. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้(ดาวน์โหลด)
 5. แผ่น CD เปล่าจำนวน 1 แผ่น

วิธีการกรอกบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย(แบบ ตม.30)

การกรอกรายละเอียดขอให้ท่านดำเนินการกรอกให้ครบทุกช่อง โดยให้ดูจากหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวเป็นหลัก เนื่องจากรายละเอียดของบุคคลต่างด้าว ซึ่งบุคคลต่างด้าวเขียนให้ก่อนเข้าพักอาศัยมักไม่ถูกต้อง และการกรอกให้ใช้วิธีพิมพ์หรือเขียน ถ้าเป็นการเขียนให้เขียนเป็น BLOCK LETTER และมีข้อพึงระวังในการกรอกดังนี้ชื่อคนต่างด้าว ต้องเว้นช่องว่างระหว่าง ชื่อตัว ชื่อกลาง ชื่อสกุล ให้เห็นชัด

 • เลขที่หนังสือเดินทาง หากมีตัวหนังสือข้างหน้า หรือข้างหลังตัวเลขให้เขียนลงไปด้วย
 • ช่องบัตรขาเข้าเลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตรขาเข้า(บัตร ตม.6) ซึ่งแนบอยู่ในหนังสือเดินทาง โดยกรอกเช่นเดียวกับการกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กล่าวคือ หากมีตัวหนังสือ ให้กรอกตัวหนังสือลงไปด้วย
 • วันเดินทางเข้า หมายถึง วันที่คนต้างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับวันที่เข้าพัก ให้กรอกลงในแผ่นหน้าของใบแจ้งรับคนต่างด้าว เข้าพักอาศัย

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในแบบ ตม.30 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรับแจ้งและฉีกแบบ ตม.30 ส่วนล่างให้ผู้แจ้งเก็บรักษาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์: 055 563 000

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริการ5 อันดับล่าสุด

      การแจ้งที่พักคนต่างด้าว24ชม. 28/ม.ค./2560
      การยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว 28/ม.ค./2560
      ขั้นตอนการเข้า ออกราชอาณาจักร 28/ม.ค./2560
      ขั้นตอนการแจ้งที่พัก 28/ม.ค./2560
      ค่าธรรมเนียม 28/ม.ค./2560